Στείλτε μας τις ενημερώσεις σας για σεμινάρια παραδοσιακών χορών, εκδόσεις βιβλίων παραδοσιακών χορών. Η ανάρτηση του υλικού είναι δωρεάν

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (Τυροβόλα Β.)

Τυροβόλα Β.Η ερευνητική αυτή προσπάθεια έχει ως στόχο να θέσει τις βάσεις μιας προβληματι-κής που μπορεί να στηρίξει μια δομική-μορφολογική και τυπολογική προσέγγιση της χορευτικής μορφής. Πρόκειται για μια προσέγγιση με σχετική αυτοτέλεια της οποίας το δομικό πρότυπο είναι γραμμικό. Μέσω αυτής επιδιώκεται η αποκάλυψη και κωδι-κοποίηση των ουσιαστικών και ειδικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της φύσης των χορών και της δομής τους. Η μελέτη αυτή, ως μια ξεχωριστή αναζήτηση στα προβλήματα του Ελληνικού Χορού, βασίζεται στο συνδυασμό επιστημονικών τρόπων έρευνας και τεχνικών ανάλυσης που προέρχονται από το χώρο των επιστημών της Κοινωνικής ανθρωπολογίας, της Λογοτεχνίας, της Χορολογίας, της Μουσικολογίας, της Δομικής γλωσσολογίας και της Τυπολογίας.
Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι η καινοτομία της έγκειται σε τέσσερα σημεία: 1) προσεγγίζει το πρόβλημα με βάση την «εκ των έσω» ανάλυση της μορφής, δηλαδή προσδιορίζει τα ιδιαίτερα εσωτερικά χαρακτηριστικά που σηματοδοτούν τη δομή του χορού και προχωρεί σε μια τυπολογία καθορίζοντας τον τύπο της δομής, 2) στηρίζε-ται άμεσα στην έννοια του τύπου ή προτύπου και τον χρησιμοποιεί ως βασική μονάδα διαίρεσης του μελετώμενου χορευτικού υλικού και της ταξινόμησής του, 3) προτείνει μία διαφορετική μέθοδο ανάλυσης και προσέγγισης του χορευτικού ύφους με βάση τις μεταβλητές και σταθερές ιδιότητες της δομής και μορφής των χορών και 4) μετα-φέρει και εφαρμόζει για πρώτη φορά στην έρευνα της Χορολογικής επιστήμης στοι-χεία από το μοντέλο ανάλυσης αφηγηματικού λόγου του V. Propp.

Σελίδες: 608
ISBN: 960-010-907-9
Τιμή: 42.00 €