Στείλτε μας τις ενημερώσεις σας για σεμινάρια παραδοσιακών χορών, εκδόσεις βιβλίων παραδοσιακών χορών. Η ανάρτηση του υλικού είναι δωρεάν

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

ΛΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Δήμας Η.Απώτερος στόχος λοιπόν της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη του βαθμού διείσδυ-σης της μουσικοχορευτικής μας παράδοσης στην ψυχαγωγία των νέων. Συγκεκριμέ-να, όταν μιλάμε για νέους, αναφερόμαστε στους Έλληνες φοιτητές - τριες. Πρόκειται δηλαδή για μια κοινωνική ομάδα, που παρ’ ότι δεν είναι αντιπροσωπευτική του συ-νόλου των νέων της Ελλάδας και κάθε γενίκευση θα ήταν λανθασμένη, εντούτοις πα-ρουσιάζει ενδιαφέρον από κοινωνική άποψη. Και αυτό συμβαίνει γιατί είναι μια ομά-δα ευαίσθητη στις κοινωνικές αλλαγές που επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Επιπλέον, οι φοιτητές - τριες βρίσκονται σε τέτοια ηλικία, που κατά ένα τρόπο έχουν διαμορφώσει τις μουσικοχορευτικές τους προτιμή-σεις.

Σελίδες: 216
ISBN: 960-869-437-Χ
Τιμή: 25.00 €