Στείλτε μας τις ενημερώσεις σας για σεμινάρια παραδοσιακών χορών, εκδόσεις βιβλίων παραδοσιακών χορών. Η ανάρτηση του υλικού είναι δωρεάν

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ

Πλίτσης Μ.Οι μέθοδοι, που ακολούθησα κατά την έρευνα, ήταν η επιτόπου παρακολούθηση των διαφόρων χορευτικών δρώμενων, οι συνεντεύξεις γηραιών Σαμαριναίων και η συλ-λογή γραπτών μαρτυριών. Σ' αυτή την εργασία ακόμη, γίνεται μια εκτεταμένη ανα-φορά σε θέματα, που έχουν στενή σχέση με το χορό, όπως το τραγούδι, τα μουσικά όργανα και η ενδυμασία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικά για τη Σαμαρίνα
Ονομασία Σαμαρίνας
Ιστορική αναφορά
Ήρωες — προσφορά της Σαμαρίνας στους αγώνες του Έθνους
Η κοινωνία της Σαμαρίνας
Ο χορός στην κοινωνική ζωή της Σαμαρίνας
Γενικά για τους χορούς της Σαμαρίνας
Προέλευση τραγουδιών — ποιητές
Τα μουσικά όργανα της Σαμαρίνας
Η ενδυμασία

Επεξήγηση των βημάτων των χορών

Ανάλυση χορών
α) Συρτός στα τρία
β) Στρωτός
γ) Συρτός στα 4 + 4 + 6 βήματα
δ) Μπεράτι 74 ε) Χάϊδω
στ) Καραπατάτικος
ζ) Λεωνίδας
η) Συρτός στα 2
θ) Συρτός στα 7/8
ι) Συγκαθιστός 90 ια) Τσάμικος
ιβ) Χοροί του Πάσχα
ιγ) Κλήδονα
ιδ) Γάμος
ιε) Τσιάτσιος
ιστ) Μικρή Παναγιά

Σελίδες: 128
Τιμή: 16.00 €