Στείλτε μας τις ενημερώσεις σας για σεμινάρια παραδοσιακών χορών, εκδόσεις βιβλίων παραδοσιακών χορών. Η ανάρτηση του υλικού είναι δωρεάν

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ (Ρούμπης Γ.)

Ρούμπης Γ.Το «Γενικό Μέρος» του βιβλίου εξετάζει τις βασικές έννοιες του χορού και των στοι-χείων του, τη δημιουργία και την εξέλιξή του, γίνεται επισκόπηση της ιστορίας του χορού από την πρωτόγονη κοινωνία μέχρι σήμερα και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο δημοτικό τραγούδι, στην Ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία και στη μουσική, στα μουσικά όργανα και στους λαϊκούς οργανοπαίχτες.
Στο δεύτερο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Διδακτική», δίνονται γενικές κατευθύνσεις για τη διδασκαλία του χορού και ασκήσεις που έχουν σκοπό να βοηθήσουν το μελε-τητή να εξοικειωθεί με το ρυθμό και τη μουσική. Ακολουθούν οδηγίες για την ανά-λυση των χορών, με βάση τη μέθοδο διδασκαλίας, στην οποία κατέληξα μετά από χορευτικές και διδακτικές εμπειρίες πολλών ετών. Το τρίτο μέρος, με τίτλο «Μουσι-κοκινητική Ανάλυση», περιλαμβάνει την ανάλυση αντιπροσωπευτικών χορών απ' όλη την Ελλάδα.

ISBN: 960-255-042-2
Τιμή: 30.00 €