Στείλτε μας τις ενημερώσεις σας για σεμινάρια παραδοσιακών χορών, εκδόσεις βιβλίων παραδοσιακών χορών. Η ανάρτηση του υλικού είναι δωρεάν

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Σαχινίδης Κ.Με τις μελέτες όλων των διακεκριμένων πανεπιστημιακών και άλλων ειδικών επι-στημόνων, που περιέχονται στον τόμο αυτό, πιστεύουμε ότι παρουσιάζεται η ευρύτη-τα των σύνθετων προβλημάτων των χορών αλλά επιπλέον φανερώνονται και οι δυνα-τότητες να αναπτυχθούν παραπέρα τα εξειδικευμένα γι' αυτούς επιστημονικά ενδια-φέροντα. Γι' αυτό ελπίζουμε ότι η παράθεση των επί μέρους απόψεων θα συμβάλλει σημαντικά στον διαλογικό προβληματισμό για τους παραδοσιακούς χορούς και στην κάλυψη μέρους των αναγκών της θεωρητικής τους στήριξης. Όλοι μαζί οι συγγρα-φείς, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά, με την δική τους θεματική οπτική, συνέβαλλαν αποτελεσματικά στην πολύπλευρη και πολυεπίπεδη παρουσίαση και επεξεργασία του ζητήματος των χορών

Σελίδες: 160
ISBN: 960-021-320-8
Τιμή: 8.50 €